Voorbeeldbrieven

Het bestuur van de BVB heeft de volgende voorbeeldbrieven opgesteld, die u kunt gebruiken om op de spoorboogplannen en het MER te reageren:

20% lagere prognose

Waardevol landschap

Basisnet Spoor routevrijheid

ERTMS en bijgestelde prognoses

Nut en noodzaak en politiek

Geen groei geen spoor

Vervoer gevaarlijke stoffen

Procedure zienswijze indienen

Planschade

Geluid

Lawaai

Deze lijst kan aangevuld worden met uw eigen voorbeelden voor een reactie. Stuur die naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

BVB-infoavond toont ware plannen met spoor bij Bathmen

Boode18-06-2013publiek

Op 11 juni j.l. hield de BVB een drukbezochte eigen informatieavond over de spoor(boog)plannen en het MilieuEffectRapport (MER), waar in tegenstelling tot de door het ministerie gepubliceerde informatie en verzorgde informatieavonden échte informatie werd gegeven. En aanwonenden van de Betuweroute kwamen vertellen over hun ervaringen hoe 'goed' ProRail zijn mooie beloften waarmaakt.

  • De presentatie, waarin de plannen werden getoond, en tevens de tijdstippen waarop er stappen worden gezet in de uitvoering en er besluiten worden genomen door de regering, vindt u hier.
  • Een rechtstreekse uitzending van het RTV-Oost-nieuws met een impressie vanaf de bijeenkomst is hier terug te zien. En in deze bijdrage van RTV Oost worden de plannen nog eens uitgelegd.

Tot voor kort heeft de rijksoverheid slechts vage kaartjes prijsgegeven van de aan te leggen spoorboog ten westen of ten oosten van Bathmen. Enkele weken geleden is er meer bekend geworden over de exacte plannen. Bij het milieu-effect-rapport (MER), dat wettelijk verplicht moet worden opgesteld bij grote infrastructurele plannen, zijn de ontwerpen voor de spoorbogen gepubliceerd. Uit de tekeningen voor de beide spoorbogen blijkt dat er dwars door het landschap een tunnel gegraven moet worden onder het huidige spoor (een ‘dive-under’) om de goederenlijn vanaf Zutphen op het spoor tussen Deventer en Hengelo te laten aansluiten. In beide gevallen zullen er verschillende viaducten moeten worden aangelegd over het nieuwe spoortracé, hetzij in de Spitdijk, die daarvoor een stuk opgeschoven zal worden, hetzij in de Looweg. Voor de aanleg van een oostelijke spoorboog zullen drie spoorwegovergangen opgeheven worden en worden tenminste twee uit de Middeleeuwen stammende boerderijen (erve Essink en erve Dikkeboer) volledig van de kaart geveegd. Ook de ‘kruising’ van eerst de A1 en daarna de Schipbeek wordt een enorm kunstwerk, dat al vanuit de verre omtrek ‘bewonderd’ kan worden. Tijdens de bijeenkomst werd met origineel illustratiemateriaal uit het MER pijnlijk aangetoond hoeveel mooier de toekomstige situatie daarin werd aangegeven in vergelijking met wat Bathmen werkelijk te wachten staat.

Boode18-06-2013podiumOp de BVB-informatieavond in Boode werd ook duidelijk dat er van een flinke toename van de geluidsoverlast sprake zal zijn, ondanks dat in het door ProRail geschreven MER gesteld wordt dat het allemaal wel mee zal vallen. Ook trillingsoverlast door de treinen zal wel meevallen en "nergens wordt materiële schade door trillingen verwacht" volgens het MER, maar die conclusies zijn op drijfzand gebaseerd, want er blijken voor trilllingshinder nog helemaal geen wettelijke normen te bestaan.
In het najaar beslist de regering hoe de goederentreinen precies zullen gaan rijden als de plannen voor de nieuwe route van het goederenvervoer doorgaan. Dan zal ook de Tweede Kamer zich over dat besluit moeten buigen. De Belangenvereniging Bathmen kondigde nu alvast aan dat er dan actie gevoerd zal moeten worden naar de politiek.

De conclusies van het MER, op basis waarvan de politiek een besluit moet gaan nemen, worden in een 16 pagina's tellend samenvattingsboekje versimpeld en verwrongen weergegeven. Plusjes en minnetjes van varianten, overgenomen uit deelrapporten, worden hier vergeleken alsof ze allemaal van hetzelfde gewicht zijn. Opmerkingen die ten aanzien van de ene variant als belangrijk worden neergezet, worden bij een andere variant niet eens genoemd, terwijl ze daar van evenveel belang zijn. De tekst verbloemt veel en bevat aantoonbare onjuistheden, naast 'visualisaties' die bijna hilarisch zijn door hun opzettelijke maar ongeloofwaardige verfraaiing van wat de werkelijke toekomstige situatie zal zijn.

Zelfs op een inderhaast namens ProRail aan de BVB nog vlak voor het begin van de avond aangeleverd 'verbeterd' kaartje van de oostelijke spoorboog ontbreekt opnieuw een viaduct, dat wel in de plannen is opgenomen; exemplarisch voor de 'slordigheid' waarmee het hoofdrapport en de samenvatting blijkbaar zijn geredigeerd. Ondanks dat inmiddels bijna een vol jaar is verstreken sinds het besluit - door de minister zelf in Bathmen meegedeeld - dat een tweede treinpad uit de plannen geschrapt zou worden, is het niet gelukt om dit uit de tekst van het MER te filteren, waardoor bepaalde conclusies nu een verkeerd beeld geven omdat ze nog op twee treinpaden gebaseerd zijn.

Dat het MER bepaald niet feilloos is, en dat er informatie wordt verzwegen of bewust verkeerd weergegeven, werd op de bijeenkomst duidelijk. Conclusies uit deelrapporten worden vervormd weergegeven in de hoofdtekst van het MER, en met cijfers wordt soms op de vreemdste manier gegoocheld. Zo wordt gesteld dat het aantal geluidsgehinderden bij de verschillende routemogelijkheden ('varianten') vrijwel even groot is, terwijl in werkelijkheid in de bijlagen staat te lezen dat er aan de Twentekanaallijn (Zutphen-Hengelo via Goor) ruim 400 'geluidsgehinderden' wonen, tegen ruim 9000 aan de Twentelijn (Zutphen-Hengelo via Deventer, Bathmen en Almelo). Ook wordt een erg enge interpretatie van het aantal geluidsgehinderden gehanteerd: alleen wie meer dan 55 dB geluid ervaart, wordt in die categorie opgenomen. Het veel grotere gebied dat net iets minder geluidsoverlast van de goederentreinen ervaart (op kaartjes in de MER-bijlagen is bijvoorbeeld een veel bredere zone van 45 dB ingetekend) wordt in het geheel niet meegenomen in de berekeningen van geluidshinder.

Interview H-G 11-06-2013Twee vertegenwoordigers van de actiegroep 'Geluidsoverlast Betuweroute NEE' uit Hardinxveld-Giessendam kwamen vertellen over hun ervaringen met ProRail. Ze herinnerden eraan dat er op de voorlichtingsavonden destijds geluidsfragmenten ten gehore werden gebracht, waarmee werd voorgespiegeld dat het treinlawaai beperkt zou zijn. Dat bleek achteraf totaal niet te stroken met de werkelijkheid. De betreffende geluidsbanden bleken toen ze werden opgevraagd ineens "nergens meer te vinden".
Ook werd er in de berekeningen door ProRail gewerkt met gemiddelden in de geluidsbelasting, terwijl de bewoners juist lijden onder de veel hogere piekbelasting van elke trein afzonderlijk, waar ProRail niet mee wenst te rekenen. De geluidsoverlast blijkt over een veel groter gebied (een van de actievoerders vertelde dat het om een afstand van 1 kilometer tot het spoor ging) grote hinder op te leveren dan was verteld, en dat bleek temeer nu het aantal goederentreinen op de Betuweroute uiteindelijk was toegenomen na de aanvankelijke rust op dit traject. Vanwege de met name erg hoog gelegen delen van een spoorboog kan Bathmen zijn borst dus wel natmaken omdat het dan om nog veel verder dragend geluid gaat.
Een rapport met betrekking tot geluidsmetingen bleek door ProRail gemanipuleerd te worden, vertelden de actievoerders uit Hardinxveld-Giessendam. Op de website van de actiegroep is daar meer over te lezen. Een aan de zaal vertoond videofragment - een item uit het NOS-Journaal over dit onderwerp - sprak boekdelen. Het fragment is hier te zien op de site van de NOS.

Spoorplannen eindelijk duidelijk

De spoorplannen voor Bathmen (meer goederentreinen over het bestaande spoor of een geheel nieuw stuk spoor langs Bathmen) zijn lang vaag gebleven. Tot onlangs, toen een medewerker van ProRail bij enkele Battummers langskwam om te melden dat hun huis gesloopt zal worden als de plannen doorgaan. Die plannen waren dus al wel degelijk heel concreet. Kaarten met de exacte plannen zijn nu gepubliceerd.

Bathmen-West-plankaart detail3De plankaarten voor de vier mogelijke routes, waaruit de regering in het najaar van 2013 er één moet kiezen, zijn niet te vinden in het MilieuEffectRapport (MER), dat eind mei gepubliceerd is. Daar staan slechts ongedetailleerde kaartjes in. Wie in de duizenden pagina's bijlagen gaat zoeken, kan daarin wél de detailkaarten vinden. Ze staan nu ook op deze website.


Kaart van de variant Kopmaken (de route van Zutphen via Deventer en Almelo naar Hengelo, met een extra rangeerspoor in Deventer)

Kaart van de variant Twentekanaallijn (de korste route, rechtstreeks van Zutphen naar Hengelo over het bestaande tracé langs het Twentekanaal)

Kaart van de variant Spoorboog Bathmen-West (de route van Zutphen via Deventer en Almelo naar Hengelo, met een nieuwe spoorboog van 6 km met tunnel en viaducten ten westen van Bathmen)

Kaart van de variant Spoorboog Bathmen-Oost (de route van Zutphen via Deventer en Almelo naar Hengelo, met een nieuwe spoorboog van 10 km met tunnel en viaducten ten oosten van Bathmen)


Het getoonde kaartmateriaal is afkomstig van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, en op 21 mei j.l. gepubliceerd in een van de (vele) bijlagen van het MilieuEffectRapport (MER) dat over deze plannen is geschreven.

MER over spoorgoederenvervoer verschenen

Eind mei is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu het MilieuEffectRapport (MER) gepubliceerd, waarin de gevolgen van de aanleg van spoorbogen vlaklangs Bathmen zijn beschreven. Het MER-onderzoek is in opdracht van het ministerie uitgevoerd door ProRail, dat graag (veel) meer goederentreinen wil laten rijden. Deelonderzoeken zijn uitgevoerd door ingenieursbureau Movares. De kritiek op het MER is niet mals.

MER voorkantKritiek is inmiddels van alle kanten gekomen. "Tot de grond toe afgebrand", stelde een op dit gebied deskundige. Dat de Commissie voor de m.e.r., die tot taak heeft om dergelijke rapporten te beoordelen, ook een tamelijk afwijzend advies over dit MER heeft uitgebracht, spreekt boekdelen. Als de Commissie zo reageert, is er vrijwel altijd sprake van tunnelvisie bij de opstellers van het MER, stelt een ingewijde. Spoortunnelvisie in dit geval. Lees over de kritiek hier meer.

Het complete MER (een hoofdrapport van 178 pagina's en talloze bijlagen van in totaal vele honderden pagina's) ligt ter inzage op 49 steden en dorpen in de omgeving, in bibliotheken en bij gemeentehuizen, maar niet in Bathmen, dat nota bene het zwaarst getroffen kan worden als de plannen worden doorgezet. De documenten staan ook op een website van het ministerie van I&M (hier). Op de informatieavonden van het ministerie en ProRail wordt ook een zeer beknopte, en zeker niet onomstreden samenvatting uitgedeeld (16 pagina's), die nu ook online is te vinden.


De exacte plannen voor Bathmen zijn moeilijk te vinden in het informatiemateriaal van het ministerie. Maar wij hebben ze op deze website gezet. U kunt de plankaarten hier bekijken en ook afdrukken om aan anderen te laten zien.

Lees ook het verslag van de door de BVB georganiseerde informatieavond over de plannen en kritiek op het MER.


U kon reageren op de plannen op verschillende manieren. De termijn daarvoor is verstreken, maar niets staat u in de weg om alsnog uw mening te geven aan het ministerie van I&M of aan de woordvoerders spoor in de Tweede Kamer.

Opsturen aan het ministerie kan via de post of via e-mail:

Ministerie van I&M, Centrum Publieksparticipatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wanneer u reageert naar het ministerie, vergeet dan ook de Tweede Kamerleden niet. Uiteindelijk moet de Tweede Kamer met de besluiten van de minister instemmen – of niet instemmen. Stuur de regionale Kamerleden en de spoor-woordvoerders van de verschillende politieke partijen een kopie, of een eigen brief of e-mail. Het gaat het gemakkelijkst als u uw reactie per e-mail verstuurt. Een lijstje met adressen van deze Kamerleden vindt u hier.


Wilt u meer informatie?
De huidige MilieuEffectRapportage (MER) over de spoorplannen kunt u downloaden van de website van het ministerie:
www.centrumpp.nl. Op onze eigen website staat kritiek op het MER: hier. Ook op de website van RONA kunt u commentaar op deze MER vinden.

 

Zware kritiek op MER

De mogelijke spoorplannen voor Bathmen (meer goederentreinen over het bestaande spoor of een geheel nieuw stuk spoor langs Bathmen) zijn een nieuwe fase ingegaan. Nu is er een MilieuEffectRapport (MER) over de plannen, waarin de rijksoverheid beschrijft welke milieugevolgen de plannen hebben. Die zijn niet mis, ondanks dat er in het rapport beweerd wordt dat het wel zal meevallen. Ook daarom is er zware kritiek op het rapport. De Commissie voor de m.e.r. (deskundigen) is zeer kritisch. Bathmen zegt 33x NEE, RONA somt een waslijst aan bezwaren op, en ook is er vernietigende kritiek van de provincie Overijssel en de gemeente Deventer. Het MER kan de prullenbak in, is de strekking, en dit rapport kan en mag niet als grondslag dienen voor een beslissing van het rijk eind dit jaar over het spoortracé.

Het MER-rapport is een enorme stapel onderzoeksrapporten en bijlagen, die wordt samengevat in het 'hoofdrapport' van 178 pagina's. Het rapport is suggestief, biedt een onevenwichtige representatie van relevante gegevens en is op sommige punten geheel onjuist. Zie voor een voorbeeld daarvan hier onderaan.

Op de informatieavond van het ministerie van I&M en ProRail op 27 juni 2013 in Bathmen werd het ministerie namens de verzamelde Battummers het pamflet 'Bathmen zegt 33x NEE' aangeboden. Lees de uitgebreide tekst van deze kritiek op het MER en op de plannen voor de goederentreinen.

De provincie Overijssel is als bestuurlijke partij bij de plannen betrokken. Ondanks dat het ministerie steeds wijst op het door I&M gevoerde goede 'bestuurlijke overleg met de regio' levert de zienswijze van de provincie felle kritiek op de inhoud van het MER. Dit kan zo echt niet door de beugel, en dit rapport levert een volstrekt onvoldoende basis voor een beslissing over de route die de extra goederentreinen moeten gaan afleggen, blijkt uit de reactie van de provincie.
In de zienswijze van de gemeente Deventer sluit het gemeentebestuur daarbij aan, en zij voegt er een eveneens zeer kritisch rapport van de GGD IJsselland aan toe.

De Commissie voor de m.e.r., een instituut waarin deskundigen zetelen, dat de wettelijke plicht heeft om over elk MER-rapport dat het licht ziet een advies uit te brengen, is niet mals in haar kritiek (lees hier het toetsingsrapport). Dat was ook niet te verwachten omdat deze commissie al bij de start van de m.e.r.-procedure kritiek en waarschuwingen had laten horen, die door de minister van I&M echter in de wind werden geslagen.

RONA pakte ook uit met een groot aantal kritiekpunten. Een daarvan is dat het MER een zeer onvolledig beeld geeft van de problematiek; om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen zou de gehele route van de goederentreinen in ogenschouw moeten worden genomen in plaats van slechts een klein stukje daarvan, zoals nu in dit 'MER 1e fase' is gebeurd.

ZienswijzenTerPostNaast kritiek van 'officiële zijde' gaven ook veel particulieren hun zienswijze. Volgens de door de overheid ingestelde spelregels mocht er tot 8 juli alleen gereageerd worden op de kwaliteit van het MER-rapport over de milieugevolgen, maar velen gaven ook lucht aan hun ongenoegen over de spoorplannen zelf. Ruim binnen de termijn bezorgde de BVB 1302 in het Zienswijzen-café verzamelde zienswijzen bij de post (foto), en met de nadien nog nagestuurde reacties is het totaal op maar liefst 1346 zienswijzen gekomen. Daarnaast stuurden velen hun zienswijze rechtstreeks naar het ministerie, per post of e-mail.
Velen wezen op het feit dat de leefbaarheid van Bathmen zwaar onder druk komt te staan als gevolg van de onvoldoende gefundeerde spoorplannen, en op de tekortkomingen van het MER-rapport. Veel kritiek is er ook op de wijze waarop de vier routevarianten waaruit gekozen moet worden schijnbaar objectief, maar in feite buitengewoon suggestief en gemanipuleerd 'vergeleken' worden. Daarbij wordt het gebruikmaken van onjuiste 'gegevens' niet geschuwd.
Een voorbeeld van dat laatste wordt getoond door ir. Piet Rademakers uit Bathmen, die onderzocht hoe betrouwbaar de gegevens over het energiegebruik van de goederentreinen in het MER zijn. De uitkomst is onthutsend. Lees hier zijn kritiek.

Het rapport is geen échte MER (die zal later worden geschreven en wordt 'MER 2e fase' genoemd), omdat veel relevante gegevens nog ontbreken. In feite wordt het MER-vehikel gebruikt om de suggestie te wekken dat er op rationele gronden een beslissing over de keuze van de vier varianten wordt genomen. Misschien is 'misbruikt' een betere kwalificatie.