Artikelen

8e voortgangsrapportage over het PHS

De minister van Infrastructuur en Milieu stuurde de Tweede Kamer alweer een rapport over het PHS. Maar in de Tweede Kamer wordt nog steeds niet over de goederenspoorplannen gesproken.

 In 2010 is bij het nemen van het kabinetsbesluit over het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en de voorwaardelijke instemming daarmee van de Tweede Kamer afgesproken dat de Tweede Kamer halfjaarlijks een rapportage krijgt over hoe het met de voortgang van de uitvoering van de plannen staat. Op 11-12-2012 stuurde de staatssecretaris van I&M (inmiddels is het dossier 'Spoor' van de minister naar haar staatsecretaris doorgeschoven) een nieuwe voortgangsrapportage, VGR 8, naar de Kamer (de voorgaande was van 23-04-2012).

De 8e voortgangsrapportage vindt u hier.

Veel nieuws over de goederenroutering Oost-Nederland (GON) is er niet in te vinden, ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage. "Het budget van het PHS staat niet ter discussie", schrijft de staatssecretaris ferm. Ondanks de regeringswisseling houdt het nieuwe kabinet onverkort vast aan alle gemaakte afspraken en plannen met betrekking tot het PHS van de vorige regering.

Wel moet er nu eerst eens een totaaloverzicht komen van alle plannen met betrekking tot het spoor. Dat overzicht heet Lange Termijn Spooragenda (LTSA) en zal in het najaar van 2013 in de Tweede Kamer behandeld worden. Pas als de LTSA is vastgesteld, en er dus zicht is op waar het nu precies heengaat met het spoor in Nederland (en met de beschikbare middelen daarvoor), kan er besloten worden over afzonderlijke onderdelen. Tot dat moment is geen enkel spoorplan zijn leven dus echt zeker, ook GON niet. "Dit zal betekenen dat in de loop van 2013 mogelijke wijzigingen (op onderdelen) in het maatregelpakket van PHS bekend zullen worden. Het werk aan PHS en de voorbereidingen gaan ondertussen door," voegt de staatssecretaris daar dreigend aan toe.

Het is de vraag wat de Tweede Kamer met dit ingekomen stuk gaat doen. Naast deze nieuwe rapportage ligt er nog de voorgaande VGR-7, plus de rapporten van de onderzoeken waar de Kamer om gevraagd had, maar door het bij de verkiezingen controversieel verklaren van GON is dat allemaal nog steeds niet behandeld. In feite hebben Kamerleden alleen buiten het parlement hun standpunten over GON en hun 'Nee' tegen de spoorboog laten horen, maar is er binnen de Tweede Kamer al meer dan een jaar niet meer inhoudelijk over gesproken. Een gevaarlijke ontwikkeling, want de plannenmakers bij I&M en ProRail werken intussen ongehinderd en stug door.
En van wat Kamerleden buiten de politieke arena van hun plannenmakerij vinden, hoeven ze zich niets aan te trekken.