Artikelen

Zienswijzen - het vervolg

Hoe wordt door het ministerie van I&M omgegaan met de tussen december 2011 en 15 maart 2012 ingediende zienswijzen? Zijn er aan de indieners gerichte reacties te verwachten? Hoe worden de ingediende zienswijzen door het ministerie 'afgehandeld'?

Ontwerp-NotitieR&DAlle zienswijzen op de m.e.r.-startnotitie (de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau, R&D) zijn ingediend bij het ministerie van  I&M (niet ProRail). Die moet ze nu gaan rubriceren, onderzoeken, van een reactie voorzien en dan publiceren (in samenvatting), met de reacties, in de definitieve notitie R&D. Het is niet zo dat er door I&M rechtstreeks naar de indieners van zienswijzen gereageerd wordt; reacties komen alleen in de te publiceren definitieve notitie R&D.

De zienswijze-termijn is nu voorbij, en dat betekent dat na 15 maart nieuw ingediende zienswijzen niet meer in dit formele proces worden meegenomen.

Dat wil echter niet zeggen dat het de burger nu niet meer vrij staat om een brief met inzichten/verzoeken/tegenargumenten/anderszins aan het ministerie c.q. de minister te sturen. Anders gezegd: het staat ieder altijd vrij om een brief aan het ministerie te sturen. RailsEn - anders dan bij de inspraakprocedure - moet het ministerie de zender dan wél rechtstreeks antwoorden. (Gebeurt dat niet, dan is een klacht mogelijk, maar kan uiteraard ook de volksvertegenwoordiging erop gewezen worden dat het ministerie niet fatsoenlijk antwoordt, zodat die de minister aan de tand kunnen voelen.)

Het is dus bepaald niet zo dat we - door de spelregels van de inspraakprocedure - nu na 15 maart monddood zijn gemaakt.

Ook kunnen de parlementariërs zelf benaderd worden. Het is dan aan henzelf om te bepalen of ze naar de zender willen reageren, en hoe. Bedenk daarbij: het is nu verkiezingstijd!

Daarnaast kunnen de Kamerleden en bloc benaderd worden door een brief te sturen aan de vaste Kamercommissie voor I&M. Alle ingekomen stukken komen op een lijst, die alle leden van de commissie ter inzage hebben. (In de praktijk gebeurt daar niet zo veel mee.) Maar: het secretariaat van die commissie is wel verplicht de zender een antwoord te sturen. Vaak natuurlijk in de trant van: de Kamerleden hebben kennis kunnen nemen van uw brief. Inhoudelijk zal zo'n antwoord nooit kunnen zijn; wel zal er een procedurele reactie mogelijk zijn ("het onderwerp staat dan-en-dan op de agenda").

NB: Omdat een aantal indieners hun zienswijze ook in kopie naar de vaste Kamercommissie heeft gestuurd (waarop die commissie dus moet reageren), lijkt het alsof de daarop ontvangen reactie er een is in het kader van de inspraakprocedure. Maar dat is dus niet het geval! De (formele) reactie van het commissiesecretariaat staat daar los van.

Het ministerie heeft in mei 2012 gemeld dat er ongeveer 1800 * zienswijzen zijn ingediend. (Daarvan zijn er zo'n 700 alleen al uit Bathmen afkomstig!)

En nu is het verder afwachten wat de minister er mee gaat doen. Hoe zullen de resultaten van de vooronderzoeken de plannen voor de m.e.r. nog gaan beïnvloeden? En last but not least: wat vindt de Tweede Kamer daarvan?

*: Inmiddels is de definitieve notitie R&D verschenen, samen met een rapport met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het ministerie daarop. Lees hier meer. De indieners van zienswijzen ontvingen hierover een op 3 augustus 2012 gedateerde brief van het ministerie.
Er blijken in totaal "ruim 1500" zienswijzen in deze rapportage te zijn verwerkt,
300 minder dan het ministerie er eerder heeft geteld.